Polityka prywatności i plików Cookies

Niniejsza Polityka prywatności określa sposób postępowania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych użytkowników serwisu oferującego sprzedaż produktów drogą elektroniczną dostępnego pod adresem domenowym http://www.allgoo.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

Administratorem danych osobowych użytkowników jest właściciel Serwisu firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii pod nazwą ALL&GOO LTD, adres firmy Suite 16, Highlight House, 8 ST Leonards Road, BN21 3UH Eastbourne, East Essex, Wielka Brytania nr firmy 08466672,  zwana dalej „Allgoo”.

1. Postanowienia ogólne

 Dążymy do wdrożenia jednolitych i harmonijnych w ramach Serwisu zasad ochrony danych osobowych i prywatności naszych użytkowników. Przykładamy dużą wagę do przestrzegania przepisów obowiązujących w tym zakresie, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”.

2. Zbieranie i przetwarzanie danych w Serwisie

 Dla potrzeb prowadzenia działalności usługowej polegającej na sprzedaży produktów w Serwisie, potrzebujemy niektórych danych osobowych użytkowników. Przetwarzanie tych danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia z użytkownikami umowy, wystawienia rachunku lub faktury oraz zapewnienia najwyższej jakości obsługi posprzedażowej.
 Gromadzimy również informacje dotyczące interakcji z naszymi Serwisami, usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty, i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie. Gromadzimy dane na temat statystyki oglądalności stron, ruch do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania podejmujemy głównie celem udoskonalania Serwisu oraz jego dostosowywania do potrzeb użytkowników.
 W niektórych przypadkach może pojawić się możliwość podania informacji opisowych lub preferencyjnych użytkownika. Przekazywanie tych danych przez użytkownika jest dobrowolne. Dla przykładu, takie informacje mogą zostać przekazane w celu przesłania przez tego użytkownika innemu użytkownikowi potencjalnie zainteresowanemu określonym produktem wiadomości e-mail z wykorzystaniem funkcji polecania produktu oferowanej przez Serwis.

3. Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika Serwisu

 Podstawowym celem zbierania przez nas danych osobowych jest zapewnienie możliwości nabywania przez użytkowników Serwisu oferowanych w nim produktów.
 Dane użytkowników możemy przetwarzać w następujących celach:
 a) związanych ze świadczeniem usług sprzedaży w Serwisie;
 b) informowania o naszych usługach lub prowadzenia innych działań marketingowych lub promocyjnych pod warunkiem wyrażenia uprzedniej zgody przez użytkownika na tego typu działania;
 c) wysyłania bezpłatnego newslettera z informacjami dotyczącymi ofert w Serwisie, które mogą być przedmiotem zainteresowań użytkownika, o ile użytkownik wyraził zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez Serwis .

4. Udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim

 Co do zasady nie udostępniamy osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkownika ani informacji dotyczących korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 Dopuszczamy jednak pewne wyjątki od powyższej zasady np. możemy udostępniać dane osobowe:
 a) gdy użytkownik wyraził dobrowolną zgodę na takie udostępnianie np. podmiotom powiązanym lub współpracującym z Allgoo;
 b) organom ścigania lub innym organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości — w odpowiedzi na uzasadnione żądania związane z prowadzonym postępowaniem lub podejrzeniem działalności sprzecznej z prawem. W takich przypadkach Allgoo może być obowiązane do ich ujawnienia;
 c) w szczególnych sytuacjach zastrzegamy prawo udostępnienia w dobrej wierze wybranych danych osobowych innym użytkownikom, w przypadku, gdy żądanie udostępnienia takich danych zostanie złożone w formie pisemnego umotywowanego wniosku, a Allgoo uzna, iż wniosek zasługuje na uwzględnienie i pozostaje przede wszystkim zgodny z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
 d) możemy udostępniać również dane w formie zagregowanej i zanonimizowanej, nie pozwalające na ustalenie tożsamości użytkownika np. dane o liczbie osób odwiedzających nasze strony, naszym partnerom biznesowym lub podmiotom trzecim.

5. Wykorzystanie plików Cookies

 Serwis działa w oparciu o technologię plików „cookies". Pliki „cookies" to niewielkie pliki tekstowe, które zapisywane są na urządzeniach osób odwiedzających Serwis.
 Serwis stosuje jedynie sesyjne pliki cookies. Pliki te przechowywane są na urządzeniu użytkownika odwiedzającego Serwis wyłącznie przez czas trwania sesji przeglądarki lub zamknięcia w jej trakcie strony internetowej Serwisu. Dostawcą plików „cookies” jest Allgoo.
 Pliki „cookies” wykorzystywane są przez Serwis wyłącznie w następujących celach:
 a) Przechowywania informacji o wersji używanej przez użytkownika platformy i jej wersji językowej;
 b) Przechowywania informacji o wyborze trybu prezentacji produktów w Serwisie;
 c) Przechowywania informacji o produktach, które użytkownik przeniósł do koszyka zakupów;
 d) Przechowywania informacji o wykorzystaniu kodu promocyjnego na zakup produktów w Serwisie;
 e) Przechowywania informacji o opisie lub specyfikacji produktów, które przegląda użytkownik.
 Każda z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych posiada możliwość zarządzania plikami „cookies”. Jeśli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu obsługi plików „cookies”, powinien w pierwszej kolejności zapoznać się ze sposobem zarządzania plikami „cookies” umieszczonymi w zakładce pomoc używanej przez siebie przeglądarki. Użytkownik może skonfigurować używaną przez siebie przeglądarkę w taki sposób, aby odrzucała wszystkie pliki „cookies”; nie usuwała plików „cookies”, lub wysyłała powiadomienia w przypadku, gdy tego typu pliki są wysyłane przez serwisy.
Brak obsługi plików „cookies" przez przeglądarkę internetową stosowaną przez użytkownika nie powoduje niemożności korzystania z Serwisu, jednakże może to powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies".

 Poniżej przedstawiono sposoby zarządzania plikami „cookies” w najpopularniejszych na rynku przeglądarkach:

Google Chrome:
- Kliknij ikonę [zrzut ikony] na pasku narzędzi
- Wybierz „Ustawienia"
- Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”
- W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
- Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
- Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn”
- Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.

Microsoft Internet Explorer:
- Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
- W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
- Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
- Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
- Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
- Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer dla [przykładowo Windows 7 oraz Windows Vista] znajduje się na oficjalnej stronie Microsoft.

Mozilla Firefox:
- Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
- Wybierz panel „Prywatność”
- W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”
- Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
- Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
- Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajduje się na oficjalnej stronie Mozilla.

Opera:
- Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”
- W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”
- W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”
- Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”
- Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”
- Więcej informacji dotyczących ustawień, jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera, znajduje się na oficjalnej stronie Opera Software.

Safari:
- Kliknij w ikonę ustawień [zrzut ikony], a następnie wybierz „Preferencje”
- Wybierz panel „Prywatność”
- Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”. Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców”
- Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze”
- Więcej informacji dotyczących ustawień, jakie oferuje w przeglądarka internetowa Safari, znajduje się na oficjalnej stronie Apple.

6. Dostęp do danych osobowych. Prawo modyfikacji

 Każdemu użytkownikowi służy prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe podawane są przez użytkowników dobrowolnie. W przypadku zakupu produktów poprzez Serwis, podanie ich może być jednak konieczne do skutecznego zawarcia umowy.
 Każda zainteresowana osoba może skorzystać, nie częściej niż raz na sześć (6) miesięcy, z prawa do udzielenia przez Allgoo nieodpłatnej informacji o tym, czy jego dane osobowe są przetwarzane przez Allgoo, o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, czasu, od którego dane te są przetwarzane oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie ich treści, a także uzyskania informacji o ich źródle oraz sposobie ich udostępniania.

7. Środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych. Zagrożenia

 Allgoo dokłada należytej staranności w zakresie ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne pozwalające chronić dane osobowe użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, lub bezprawnym użyciem, modyfikacją lub ujawnieniem.
 Allgoo spełnia warunki techniczne i organizacyjne przewidziane dla systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe użytkowników, określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Allgoo stosuje zabezpieczenia na poziomie wysokim przewidziane w załączniku do ww. rozporządzenia

8. Zmiany w polityce prywatności

 Jeśli Allgoo zdecyduje się wprowadzić zmiany w zasadach polityki prywatności Serwisu, wtedy poinformuje o tych zmianach, umieszczając w sposób widoczny i łatwo dostępny odpowiednią informację na stronie internetowej Serwisu.

9. Kontakt

 Pytania i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres poczty elektronicznej bok@allgoo.pl lub pisemnie na adres Allgoo.

Dziękujemy za zapoznanie się z Polityką prywatności